Bayern Munich vs Bochum, Dortmund vs Wolfsburg

23 September 2023 - 11:57 am

1. Bayern Munich vs Bochum

 

2. Bayern Munich vs Bochum

 

3. Bayern Munich vs Bochum

 

4. Bayern Munich vs Bochum


 

1. Dortmund vs Wolfsburg

 

2. Dortmund vs Wolfsburg

 

3. Dortmund vs Wolfsburg

 

4. Dortmund vs Wolfsburg